Các mảng đầu tư khác
5:47 PM,1/16/2013
Đầu tư trên nhiều lĩnh vực với các cổ đông chủ yếu đang hoạt động kinh doanh ở Châu Âu, Eurowindow Holding đặt mục tiêu quản lý và phát triển phần vốn góp của các cổ đông  một cách có hiệu quả nhất.